35. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/16-01/60
URBROJ: 2163/1-01/4-16-1
Pazin, 02. studenog 2016.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
35. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 14. studenog 2016. godine,
s početkom u 10,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1.  
  a. Verifikacija zapisnika s 33. svečane sjednice Skupštine Istarske županije
  b. Verifikacija zapisnika s 34. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Proračun Istarske županije za 2017. godinu (prvo čitanje)
 4. Prijedlog Trećih izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2016. godinu
 5. Prijedlog Srednjoročnog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za razdoblje od 2017. do 2019. godine
 6. Prijedlog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za 2017. godinu
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u Istarskoj županiji
 8. Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu ŽIČARA UČKA d.o.o. Matulji
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije"
 10. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2016. godinu
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Lučke uprave Poreč
 12.  
  a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža kampa BI VILLAGE-Fažana
  b)Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža na području Borik- Poreč
  c) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže "Crvena uvala" u Zambratiji
  d) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela morske plaže s aquaganom u Turističkom naselju "Červar-Porat"
  e)Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela morske plaže i aquagana- Gradska plaža Poreč
  f)Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže u Funtani
  g) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu TN Girandella u Rapcu,
  h)Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela morske plaže - Gradska plaža Poreč
  i) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela, turističkih naselja i kampova tvrtke ISTRATURIST UMAG d.d. Umag
  j)Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela i kampova tvrtke LAGUNA NOVIGRAD d.d. Novigrad
  k) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela i kampova tvrtke MAISTRA d.d. Rovinj
  l)Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela, turističkih naselja i kampova tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. Poreč
  m) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže Mareda- Novigrad
  n) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže u Zambratiji
  o)Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu turističkog naselja tvrtke REZIDENCIJA SKIPER d.o.o. Savudrija
  p)Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela i kampova tvrtke RIVIERA ADRIA d.d. Poreč
  q) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski-lifta na lokaciji "Stella Maris" u Umagu
  r) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže u uvali Getić- Funtana
  s) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijelova morskih plaža i aquagana u uvali Tedule- Poreč i u Zelenoj laguni- Funtana
  t)Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu kampa tvrtke VALALTA d.o.o. Rovinj
  u) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže hotela "Villa Rosetta" u Zambratiji,
  v)Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja morske ribe i školjaka u uvali Budava
  w)Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjaka na lokacijama "Soline" i "Plićina Čivran"
  x) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske površine za uzgoj školjaka na području "Soline"
  y) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjaka
  z)Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjaka i riba
  aa) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke nautičkog turizma - marina "Valalta" Rovinj
  bb) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene- sportska luka "PUČ" Pomer
 13.  
  a. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih ljekarni o davanju suglasnosti za izdavanje građevinske dozvole po zahtjevu Grada Pule za namjeravani zahvat u prostoru - rekonstrukcija dijela Palladiove ulice sa infrastrukturom preko k.č.br. 5062/4 k.o. Pula koja je suvlasništvo Istarskih ljekarni,
  b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o davanju suglasnosti za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole po zahtjevu Grada Pule za namjeravani zahvat u prostoru - rekonstrukcija dijela Palladiove ulice sa infrastrukturom preko k.č.br. 5062/4 k.o. Pula koja je suvlasništvo Istarskih domova zdravlja
 14. Prijedlog Rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova/članica Savjeta za zdravlje Istarske županije
 15. Izvješće o kakvoći mora na morskim plažama

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.