8. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-662, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/13-01/131
URBROJ: 2163/1-01/4-13-1
Pazin, 2. prosinca 2013.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
8. sjednicu Skupštine Istarske županije

u četvrtak, 12. prosinca 2013. godine,
s početkom u 17,00 sati, u Maloj koncertnoj
dvorani Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1.  
  a. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Istarske županije
  b. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3.  
  a. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2014. godinu
  b. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2014. godinu
  c. Prijedlog projekcije Proračuna Istarske županije za 2014., 2015. i 2016. godinu
 4. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u prvih devet mjeseci 2013. godine
 5. Deklaracija o osudi svih oblika diskriminacije
 6. Prijedlog Odluke o dodjeli Grba Istarske županije dnevnom listu "GLAS ISTRE"
 7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju JPP projekta "Istarska županija i Grad Poreč - škole" i davanju ovlaštenja
 8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Mate Balota Buje na osnivanje prava građenja nad nekretninama
 9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Školskog odbora Medicinske škole Pula na prijenos prava građenja nad nekretninom
 10. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2014. godinu
 11. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2014. godinu
 12. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2014. godinu
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2014. godinu,
 14.  
  a.Prijedlog Odluke o prihvaćanju Ugovora o pripajanju društva MIH d.o.o. Poreč društvu AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
  b. Prijedlog Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
 15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2014. godinu,
 16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom Pula,
 17.  
  a. Prijedlog Odluke o povjeravanju ovlaštenja Gradu Vodnjanu za davanje koncesija na pomorskom dobru,
  b. Prijedlog Odluke o povjeravanju ovlaštenja Gradu Umagu za davanje koncesija na pomorskom dobru,
 18. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2014. godinu s raspodjelom sredstava za realizaciju aktivnosti,
 19. Prijedlog Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezište "Alberi",
 20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "prim. dr. Martin Horvat" Rovinj o usklađivanju djelatnosti
 21. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Talijanske osnovne  škole, Scuola elementare Italiana, Novigrad - Cittanova,
 22. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni Statuta Srednje škole Buzet,
 23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Industrijsko-obrtničke škole,
 24. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke Školskog odbora Talijanske osnovne škole - Scuola elementare italiana, Novigrad - Cittanova,
 25. Prijedlog Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva na razini Istarske županije,
 26.  
  a. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj
  b. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .


Napomena: Materijali za 8. i 9. točku bit će Vam dostavljeni naknadno.

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.