Osiguranje dokaza i izvlaštenja nekretnina

Istarska županija počevši od  1. siječnja 2020. godine provodi postupak provođenja postupaka sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine"  74/14, 69/17, 98/19).
Navedenim Zakonom provodi se upravni postupak izvlaštenja nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje); provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje; davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji; donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja; određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave.

Upute za podnošenje prijedloga za osiguranje dokaza:

Broj prijedloga:

Prijedlog za osiguranje dokaza mora biti razumljiv i podoban za trenutno postupanje i to na način da:
Ukoliko je potrebno osigurati dokaze:

 1. Do 10 nekretnina - podnosi se 1 prijedlog
 2. Od 11 do 20 nekretnina - podnosi se 2 prijedloga (na način da svaki prijedlog sadrži po deset nekretnina, dakle ukoliko imate 19 nekretnina, podnosi se 1 prijedlog).
  Svakih sljedećih 10 nekretnina  1 prijedlog više
  Redoslijed više uzastopnih prijedloga formulirati sukladno trasi izvlaštenja
  Na svaki prijedlog plaćaju se uprave pristojbe sukladno trenutno važećem Zakonu o upravnim pristojbama

Sadržaj prijedloga

 1. Naznaku točne zakonske odredbe  kojom je građenje ili izvođenje radova u interesu Republike Hrvatske, odnosno dostaviti Odluku  kojoj je građenje ili izvođenje radova u interesu Republike Hrvatske
 2. Prijedlog mora sadržavati oznaku zemljišno knjižne čestice  za koju se predlaže osiguranje dokaza sa naznakom površine, zk. uloška, katastarske općine,  kulture, te namjene sukladno uvjerenju o namjeni
  (a) kod potpunog izvlaštenja prijedlog mora sadržavati još i naznaku novonastale parcele nakon parcelacije zajedno s novom površinom, kao i površinom osnovne parcele (nakon parcelacije)
  (b) kod nepotpunog izvlaštenja prijedlog mora sadržavati još i površinu služnosti, kao i naznaku  dijela nekretnine  na kojoj se ustanovljava služnost sukladno tehničkom izvješću geodete (opisna služnost).
 3. Zemljišno - knjižno stanje po parcelama sa naznakom vlasnika odnosno suvlasnika po suvlasničkim udjelima sa svim podacima iz vlasničkog lista
 4. Prijedlog  po tri  stalna sudska vještaka  za procjenu nekretnina ili tri stalna sudska procjenitelja: mjernične (geodetske struke), graditeljske (građevinska  struka, procjenitelj za nekretnine), gospodarske (poljoprivredne struke)

PRILOZI uz svaki prijedlog za osiguranje dokaza

 1. Pravomoćna lokacijska dozvola ili dokaz  o produženju važenja lokacijske dozvole
 2. Zemljišno knjižni izvadci - ne trebaju biti original
 3. Posjedovni izvadak - ne trebaju biti original
 4. Ovjereni geodetski elaborat:
  a) Parcelacijski (kod potpunog izvlaštenja)
  (b) Elaborat osnivanja prava služnosti (kod nepotpunog izvlaštenja)
  - Elaborat  može biti original ili u kopiji u boji, u kojem je vidljiv prijavni list, te trasa izvlaštenja
  - Elaborat osnivanja prava služnosti mora imati i tehničko izvješće o dijelu parcele kojom prolazi služnost
  - Elaborat se dostavlja i u digitalnom obliku (putem nosivog medija ili elektroničkom poštom)

Predložak - osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine (.docx)
IT Predložak osiguranje dokaza o stanju u vrijednosti nekretnina

Upute za podnošenje prijedloga za izvlaštenje:

Broj prijedloga

 • Prijedlog za izvlaštenje mora biti razumljiv i podoban za trenutno postupanje i to na način da:
  Svaki prijedlog mora obuhvatiti samo jednu katastarsku česticu.
  Na svaki prijedlog plaćaju se uprave pristojbe sukladno trenutno važećem Zakonu o upravnim pristojbama

Sadržaj svakog prijedloga

 1. Naznaka korisnika izvlaštenja
 2. Naznaku točne zakonske odredbe  kojom je građenje ili izvođenje radova u interesu Republike Hrvatske, odnosno dostaviti Odluku  kojoj je građenje ili izvođenje radova u interesu Republike Hrvatske (koja ne može biti starije od 4 godine)
 3. Prijedlog mora sadržavati oznaku zemljišno knjižne čestice  za koju se predlaže izvlaštenje sa naznakom površine, zk. uloška, katastarske općine,  kulture, te namjene sukladno uvjerenju o namjeni
  (a) kod potpunog izvlaštenja prijedlog mora sadržavati još i naznaku novonastale parcele nakon parcelacije zajedno s novom površinom, kao i površinom osnovne parcele (nakon parcelacije)
  (b) kod nepotpunog izvlaštenja prijedlog mora sadržavati još i površinu služnosti, kao i naznaku  dijela nekretnine  na kojoj se ustanovljava služnost sukladno tehničkom izvješću geodete (opisna služnost).
 4. Zemljišno - knjižno stanje po parcelama sa naznakom vlasnika odnosno suvlasnika po suvlasničkim udjelima sa svim podacima iz vlasničkog i posjedovnog lista
 5. Naznaka pravomoćne lokacijske dozvole
 6. Naznaka klase predmeta osiguranja dokaza koje prethodi postupku izvlaštenja
 7. Naznaku elaborata (parcelacijskog ili služnosti), odnosno naznaku je li sastavni dio lokacijske dozvole
 8. Naznaka  građevine ili  radova  radi čije se izgradnje odnosno izvođenja radova predlaže izvlaštenje

PRILOZI uz svaki prijedlog za izvlaštenje

 1. Pravomoćna lokacijska dozvola, dokaz o produženju važenja lokacijske dozvole, dokaz o pokrenutom zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole
 2. Zemljišno knjižni izvadci - ne trebaju biti original
 3. Posjedovni izvadak - ne trebaju biti original
 4. Ovjereni geodetski elaborat (uz naznaku je li sastavni dio lokacijske dozvole ili posebni ovjereni parcelacijski elaborat  ako nije sastavni dio lokacijske dozvole, a predmet  obuhvata zahvata je manji od obuhvata zahvata određen lokacijskom dozvolom:
  (a) Parcelacijski (kod potpunog izvlaštenja)
  (b) Elaborat osnivanja prava služnosti (kod nepotpunog izvlaštenja)
  - Elaborat  može biti original ili u kopiji u boji, u kojem je vidljiv prijavni list, te trasa izvlaštenja
  - Elaborat osnivanja prava služnosti mora imati i tehničko izvješće o dijelu parcele kojom prolazi služnost
  - Elaborat se dostavlja i u digitalnom obliku (putem nosivog medija ili elektroničkom poštom)
 5. dokaz da je korisnik izvlaštenja prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti pitanje stjecanja prava vlasništva određene nekretnine, ustanovljenja služnosti odnosno ustanovljenja zakupa na određenoj nekretnini pokušaj dostave pisane ponude vlasniku nekretnine, (zapisnik... ), odnosno dokaz o objavi javne ponude u dnevnom tisku ili na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja (radio, televizija, društvene mreže i slično) zajedno sa naznakom objekta koji se planira graditi, naznaku katastarskih čestica i katastarskih općina koje su obuhvaćene planom izvlaštenja te visinu tržišne naknade koja se nudi za stjecanje prava vlasništva, ustanovljenja služnosti ili ustanovljenja zakupa na tim nekretninama s rokovima isplate, ukoliko je više od 10 vlasnika i nekretnina.
 6. procjembeni elaborat graditeljske struke koji nisu stariji od dvije godine, uz posebno naznačenu namjenu nekretnine sukladno posebnim propisima, kao i procjembeni elaborat poljoprivredne struke iz osiguranja  dokaza u dovoljnom broju primjeraka za svakog suvlasnika uz posebno naznačenu namjenu zemljišta
 7. dokaz da korisnik izvlaštenja ima osigurana posebna sredstva položena u banci, u visini približno potrebnoj za davanje naknade za izvlaštenu nekretninu odnosno dokaz o osiguranoj drugoj odgovarajućoj nekretnini. Ukoliko predlagatelj sukladno posebnim propisima ne može imati poseban račun u banci, onda se taj iznos polaže na poseban račun kod tijela koje  vodi postupak, odnosno na sudski ili javnobilježnički depozit
 8. dokaz da korisnik izvlaštenja ima osigurana posebna sredstva položena u banci, u visini približno potrebnoj za snošenje svog dijela troška postupka, Ukoliko stranke sukladno posebnim propisima ne može imati poseban račun u banci, onda se taj iznos polaže na poseban račun kod tijela koje vodi postupak, odnosno na sudski ili javnobilježnički depozit.
  Napomena: izvod iz računa JLS, odnosno izjava čelnika da su u proračunu osigurana sredstva za izvlaštenje nisu dokaz u postupku sukladno pravnoj praksi

Predložak - izvlaštenje nekretnina (.docx)
IT Predložak izvlaštenje

Zahtjevi s popunjenim obrascem mogu se poslati na službenu pristupnu točku Istarske županije pisarnica@istra-istria.hr ili poštom na adrese mjesta rada prema mjesnoj nadležnosti (prema lokaciji nekretnine)

Napomena: Obrazac/zahtjev koji se šalje elektroničkom poštom na pristupnu točku pisarnica@istra-istria.hr mora biti potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno članku 33. Uredbe o uredskom poslovanju ("Narodne novine" br. 75/21.). Ukoliko zahtjev nije potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom, stranka će se pozvati na elektroničko potpisivanje ili vlastoručno potpisivanje predanog zahtjeva/obrasca pred ovim tijelom, ili da se vlastoručno potpisan podnesak šalje poštom na naznačene adrese.

 1. Buje, Istarska ulica 2
 2. Buzet, II. istarske brigade 11,
 3. Labin, Titov trg 11,
 4. Pazin, M.B.Rašana 2/1,
 5. Poreč, Obala M.Tita 4,
 6. Rovinj, Istarska 13 a.