PUO - 2017. godina

Eksploatacija teh. - građ. kamena na eksploatacijskom polju "Gusta Vala", asfaltne baze i betonare u industrijskoj zoni Gusta Vala na području općine Svetvinčenat

Rekonstrukcija i dogradnja Zračne luke Pula

Golf igralište Stancija Grande

Međunarodni plinovod Kovri - Koper DN 300/50 bar (hrvatski dio plinovoda)