Odluka o mjerilima

Temeljem odredbe članka 10. stavak 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01), a vezano za stavak 1. citiranoga članka, članak 3. stavak 4. i članak 36. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 2/01 i 12/01) , članak 4. i 7. Statutarne odluke o grbu i zastavi Istarske županije te načinu i zaštiti njihove uporabe ("Službene novine Istarske županije" broj 10/02) te članka 32. stavak 2. Zakona o prekršajima ("Narodne novine" broj 88/02), Skupština Istarske županije donijela je dana 11. prosinca 2002. godine slijedeću

ODLUKU
o mjerilima i postupku za davanje odobrenja u svrhu izrade, umnožavanja i komercijalne distribucije grba i zastave Istarske županije

Članak 1.

Ovim aktom utvrđuju se mjerila i postupak za davanje odobrenja u svrhu izrade, umnožavanja i komercijalne distribucije primjeraka grba i zastave Istarske županije.

Članak 2.

Izrada, umnožavanje i distribucija grba i zastave Istarske županije, u smislu ovog akta obuhvaća navedene aktivnosti sa svhom daljnjeg promicanja identiteta Županije putem subjekata koji obavljaju komercijalnu djelatnost, a koje su aktivnosti od interesa za ovu jedinicu regionalne samouprave. 

Aktivnosti iz stavka 1. ne uključuju uporabu ovih obilježja od strane ovlaštenog podnositelja zahtjeva kao krajnjeg korisnika u smislu važeće Statutarne odluke o grbu i zastavi Istarske županije te načinu i zaštiti njihove uporabe.

Članak 3.

Zahtjev za davanje odobrenja u svrhu izrade, umnožavanja i distribucije grba i zastave Istarske županije, može podnijeti pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje grafičke djelatnosti ili specijalizirane djelatnosti vezane za heraldička i srodna obilježja, njihovo prikupljanje, sistematiziranje, publiciranje i sl.

Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovog članka dužan je uz isti priložiti akt o upisu toga subjekta u registar trgovačkog suda ili obrtni registar, zatim - kada je to obzirom na sadržaj zahtjeva moguće - uzorak grba ili zastave Istarske županije za čiju se izradu, umnožavanje i distribuciju traži odobrenje, te pisano obrazloženje u kojem se navodi svrha i očekivani doprinos konačnih rezultata takve djelatnosti promicanju interesa Županije.

Članak 4.

Elementi grba i/ili zastave Istarske županije za čiju se izradu, umnožavanje i distribuciju traži odobrenje, moraju biti u skladu s odredbama članaka 4. i 7. Statutarne odluke o grbu i zastavi Istarske županije te načinu i zaštiti njihove uporabe.

Članak 5.

Zahtjev sa prilozima iz stavka 2. članka 3. ove Odluke, upućuje se Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Istarske županije, koje tijelo procjenjuje jesu li ispunjene pretpostavke utvrđene ovim aktom.

Ako podnositelj nije priložio sve dokaze utvrđene ovim aktom, ili je zahtjev nepotpun u pogledu propisanog sadržaja, Upravni odjel iz stavka 1. ovog članka dužan je o tome izvijestiti podnositelja, utvrđujući primjeren rok za dopunu istog.

Upravno tijelo iz stavka 1. ovog članka, o potpunosti i utemeljenosti zahtjeva sačinjava obrazloženo mišljenje, te isto, sa navedenim zahtjevom i prilozima, upućuje tijelu nadležnom za meritorno odlučivanje.

Članak 6.

O davanju ili uskrati odobrenja za izradu, umnožavanje i komercijalnu distribuciju grba i zastave Istarske županije podnositeljima zahtjeva, odlučuje Poglavarstvo.

U svrhu odlučivanja o utemeljenosti zahtjeva iz stavka 1., te davanju ili uskrati predmetnog odobrenja, Poglavarstvo svojim aktom može osnovati Komisiju, u kojem slučaju na istu prenosi odnosnu ovlast i imenuje članove tog tijela.

Članak 7.

Ukoliko su ispunjene pretpostavke iz  stavaka 1. i 2. članka 3. ove Odluke, Poglavarstvo Istarske županije, ili tijelo koje ono ovlasti, zaključkom odlučuje o davanju ili uskrati odobrenja za izradu, umnožavanje i distribuciju grba i/ili zastave Istarske županije, sukladno procijenjenoj potrebi promicanja interesa Istarske županije.

Odobrenje iz stavka 1. u pravilu se daje na neodređeno vrijeme i dostavlja se podnositelju zahtjeva, te vrijedi do njegove uskrate, odnosno do prestanka postojanja pravne osobe ili gubitka poslovne sposobnosti fizičke osobe kojoj je isto dano.

Iznimno od odredbe stavka 2., odobrenje se može dati i za jednokratnu namjenu (npr. knjigu ili publikaciju koja sadrži obilježja identiteta Županije), a predmetno odobrenje prestaje postizanjem svrhe za koju je zatraženo.

Članak 8.

Osoba kojoj je dano odobrenje iz članka 7. ovog akta, dužna je, uvijek kada je to obzirom na prirodu proizvoda moguće, na svakom primjerku koji sadrži grb i/ili zastavu Istarske županije, na poleđini ispisati naziv svoje tvrtke, odnosno naziv obrta i ime vlasnika na kojeg se odobrenje odnosi.

Članak 9.

Ako se tijekom izrade, umnožavanja i distribucije utvrdi da osoba kojoj je dato odobrenje pri realizaciji nije ispunio, odnosno više ne ispunjava uvjete za daljnje obavljanje takve aktivnosti, odnosno da postoje drugi opravdani razlozi zbog kojih isto više ne bi bilo u interesu Istarske županije, Poglavarstvo, ili tijelo koje ono ovlasti, obrazloženim Zaključkom može ranije dano odobrenje  naknadno uskratiti, a u istom se navodi i dan kojim prestaje njegovo važenje.

Zaključak Poglavarstva kojim se uskraćuje odobrenje dostavlja se subjektu na kojeg se isto odnosi.

Članak 10.

Globom od 1.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba za prekršaj, ako:
1. izrađuje, umnožava i distribuira grb ili zastavu Istarske županije bez dobivenog odobrenja u smislu odredbi ovog akta ;
2. po ishodovanom odobrenju iz članka 7. ove Odluke,  izrađuje grb i zastavu Istarske županije u obliku i sadržaju drugačijem od onoga koji je utvrđen člancima 4. i 7. Statutarne odluke o grbu i zastavi Istarske županije te načinu i zaštiti njihove uporabe;
3. nastavi sa izradom, umnožavanjem i distribucijom nakon uskrate odobrenja koje je dano za obavljanje tih djelatnosti sukladno odredbama ovog akta ;
4. ne izvršava obvezu isticanja tvrtke utvrđenu člankom 8. ove Odluke.

Fizička će se osoba kazniti globom od 200,00 kuna za prekršaje iz točki 1. - 4. stavka 1. ovog članka .

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Istarske županije".

Klasa: 017-02/02-01/03
Urbroj: 2163/1-01-02-3
Pazin, 11. prosinca 2002.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
Stevo Žufić, v.r.