Statutarna odluka

Na temelju članka 10. stavci 1, 2, 3 i 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01 i 60/01), članka 3. stavci 3. i 4. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 2/01 i 12/01), članaka 2. i 3. Pravilnika o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave ("Narodne novine", br. 94/98), članka 8. Uredbe o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) samouprave i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti ("Narodne novine", br. 34/02), u svezi Rješenja Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Klasa: UP/I-017-01/01-01/161, Urbroj: 514-09-01-02-7 od 28. travnja 2002. godine, članka 76. cit. Statuta, Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj 1. srpnja 2002. godine, donijela je

STATUTARNU ODLUKU
o grbu i zastavi Istarske županije te načinu i zaštiti njihove uporabe

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Statutarnom odlukom utvrđuju se izgled grba i zastave Istarske županije, kao i način, te zaštita njihove uporabe.

Članak 2.

Istarska županija predstavlja se svojim grbom i zastavom, na način kojim se izražava njezin ugled i dostojanstvo.

Članak 3.

Grb i zastava Istarske županije ne mogu se mijenjati na način suprotan odredbama ovog akta. 

II. GRB ISTARSKE ŽUPANIJE

Članak 4.

Opis grba Istarske županije: u plavome na desno (heraldički) okrenuta zlatna/žuta koza sa crvenim papcima i rogovima.

Likovno rješenje grba opisanom u stavku 1., koje se nalazi u prilogu ovog akta, čini sastavni dio iste.

Članak 5.

Grb Istarske županije rabi se:
1. u zaglavlju akata i na natpisnim pločama, na način utvrđen odnosnim važećim zakonom i podzakonskim aktima,
2. u zgradama u kojima su smještena tijela Istarske županije te u svečanim prostorijama tih zgrada,
3. na poveljama i drugim svečanim aktima koje dodjeljuje Županija,
4. na službenim pozivnicama, čestitkama i drugim tiskanicama koje koriste tijela i dužnosnici Županije,
5. na službenim izdanjima čiji je izdavač Županija, te
6. u drugim prilikama utvrđenim zakonom, podzakonskim aktom te aktom nadležnog županijskog tijela u skladu s istima.

Grb Županije rabi se u sastavu znamenja javnih priznanja Županije u skladu sa sadržajem i opisom grba iz članka 4., na estetski primjeren način.

Članak 6.

Jedan izvornik grba Istarske županije čuva se u Stručnoj službi za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije u Pazinu.

III. ZASTAVA ISTARSKE ŽUPANIJE

Članak 7.

Zastava Istarske županije: zastava omjera 1:2, plavo-zelene boje s grbom Županije u sredini.

Likovno rješenje zastave iz stavka 1. koje se nalazi u prilogu ovog akta, čini sastavni dio iste.

Članak 8.

Zastava Županije ističe se:
1. stalno na zgradama svih tijela Istarske županije,
2. stalno na svim zgradama ustanova kojih je osnivač Istarska županija,
3. stalno na svim zgradama sjedišta Općina i Gradova
4. u dane blagdana,
5. u dane žalosti u Republici Hrvatskoj te u dane žalosti u Istarskoj županiji koje utvrdi Poglavarstvo Istarske županije - na pola stijega
6. u drugim prigodama, na način i u vrijeme koje propiše Poglavarstvo Istarske županije sukladno zakonu i na temelju zakona donijetim aktima, Statutu i statutarnoj odluci.

Članak 9.

Zastava Istarske županije može se isticati:
1. na javnim skupovima (političkim, znanstvenim, kulturno-umjetničkim, sportskim i drugim) koji se održavaju u Republici Hrvatskoj, u skladu s pravilima i običajima održavanja takvih skupova,
2. u međužupanijskim i međunarodnim susretima, natjecanjima i drugim skupovima,
3. na proslavama, svečanostima i prigodnim manifestacijama od značaja za Županiju, te
4. u drugim prilikama, ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama zakona, statuta ili odluke predstavničkog tijela.

IV. UVJETI I NAČIN UPORABE GRBA I ZASTAVE

Članak 10.

Radi osiguranja pravilne uporabe grba i zastave, Poglavarstvo Istarske županije odlučuje, na zahtjev pravnih osoba, o davanju ili uskrati odobrenja za uporabu grba i zastave Istarske županije, sukladno odredbama ovog akta.

Članak 11.

Grb i zastava Istarske županije ne smiju se rabiti kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model, odnosno kao bilo koji drugi znak za obilježavanje robe ili usluge.

Iznimno, ako je statutom ili drugim aktom pravnih osoba predviđeno, grb i zastava Županije, ili njihovi dijelovi, mogu se rabiti kao sastavni dio drugih amblema odnosno znakova, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Istarske županije.

Grb Istarske županije

Zastava Istarske županije

Članak 12.

Nije dozvoljeno javno isticati dotrajali, neuredan, poderan ili na drugi način oštećen grb ili zastavu Istarske županije.

Članak 13.

Uporaba grba i zastave Istarske županije slobodna je u umjetničkom stvaralaštvu i u odgojno-nastavne svrhe, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Istarske županije.

Članak 14.

Kada se utvrdi uporaba grba i zastave Istarske županije suprotna odredbama ove Statutarne odluke, Poglavarstvo Istarske županije zatražiti će provedbu usklađenja s odredbama ovog akta.

Ukoliko osoba od koje je zatraženo usklađuje isto ne provede u ostavljenom roku, protiv iste će se pokrenuti prekršajni postupak.

Za obavljanje pojedinih poslova radi provedbe ovog akta, može se osnovati radno tijelo.

Članak 15.

Grb i zastavu Istarske županije, po prethodnom ispunjenju uvjeta iz ovog akta, mogu rabiti pravne osobe samo uz odobrenje Poglavarstva Istarske županije.

Obrazloženi zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. predaje se pri Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Istarske županije.

Po zaprimanju zahtjeva, upravno tijelo iz stavka 2. sačinjava i upućuje Poglavarstvu Istarske županije spomenuti zahtjev i obrazloženo mišljenje o ispunjenju uvjeta iz ovog akta, koje tijelo potom odlučuje o osnovanosti zahtjeva.

Članak 16.

Ako se načinom uporabe istih vrijeđa ugled i dostojanstvo Istarske županije ili je likovno obrazloženje estetski neprimjereno, protivno namjeni utvrđenoj odredbama ovog akta, odnosno ukoliko je ocijenjeno da takva uporaba nije u funkciji promicanja interesa Istarske županije, Poglavarstvo će svojim aktom uskratiti predmetno odobrenje.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 17.

Novčanom kaznom do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. javno uporabi grb ili zastavu Istarske županije na način kojim se narušava njihov ugled i dostojanstvo odnosno protivno odredbi članka 12. ove Statutarne odluke tako da javno ističe dotrajali, neuredan, poderan ili na drugi način oštećen grb ili zastavu Istarske županije;
2. uporabi grb ili zastavu Istarske županije kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model, odnosno kao bilo koji drugi znak za obilježavanje robe ili usluge, protivno odredbi članka 11. stavak 1. ovog akta;
3. javno uporabi grb ili zastavu u obliku, odnosno sadržaju koji nisu utvrđeni člancima 4. i 7. ovog akta;
4. javno rabi grb ili zastavu bez prethodnog odobrenja Poglavarstva Istarske županije, protivno članku 15. stavak 1. ovog akta.

Za prekršaj iz točki 1.-4. stavka 1. ovog članka, kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 18.

Fizička osoba koja rabi grb ili zastavu Istarske županije u gospodarske svrhe, kaznit će se novčanom kaznom do 500,00 kuna.

Članak 19.

Počinitelju prekršaja iz članka 17. stavak 1. i članka 18. ovog akta, izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje prekršaja ili su nastali njegovim izvršenjem.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ovom Statutarnom odlukom stavlja se van snage Odluka o grbu, zastavi i imenu Istarske županije sa izmjenama i dopunama predmetne Odluke ("Službene novine Istarske županje", br. 5/95, 3/96, 8/97, 3/98 i 5/98).

Članak 21.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Istarske županije".

Klasa: 017-02/02-01/01
Urbroj: 2163/1-01-02-12
Pazin, 1. srpnja 2002.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
Stevo Žufić, v.r.