Upravni odjel za gospodarstvo obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga:

 • obavlja poslove iz područja regionalnog razvoja i to izradu strateških dokumenta, akcijskih planova i programa te provodi projekate regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja,
 • analizira stanja i aktualna pitanja pojedinih gospodarskih djelatnosti te druga pitanja gospodarske politike, prati tekuća gospodarska kretanja prikuplja podatke, izrađuje analize, predlaže programe, mjere i aktivnosti te djeluje u pravcu uravnoteženog gospodarskog razvoja svih krajeva Županije, a posebice onih koji zaostaju u gospodarskom razvitku,
 • obavlja poslove vezane za provedbu propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Odjela,
 • surađuje s tijelima državne uprave, općinama, gradovima, županijama te ostalim subjektima koji djeluju na području regionalnog i gospodarskog razvoja. Sudjeluje u radu tijela usmjerenih razvoju područja iz djelokruga rada odjela,
 • obavlja poslove iz područja energetike, prati izradu strateških dokumenata na razini Republike Hrvatske, suradnju s nadležnim tijelima, te koordinira provedbu programa I projekata regionalne energetske politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama u području energetike. Izrađuje i/ili koordinira izradu regionalnih strateških dokumenata, akcijskih planova i programa iz područja energetike. Vrši unos podataka u registre iz područja energetike,
 • prati stanje i poduzima aktivnosti na ostvarivanju uvjeta za razvoj dominantnih industrijskih grana i razvoj poduzetništva. Izrađuje programe te provodi mjere I aktivnosti u cilju razvoja poduzetništva,
 • dodjeljuje državne potpore i potpore malih vrijednosti te vrši prijave i unos podataka u Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti,
 • prati stanje, poduzima radnje i aktivnosti te provodi projekte usmjerene ka razvoju tržišta rada Istarske županije. Provodi programe usmjerene zapošljavanju ranjivih skupina na području Županije. Sudjeluje u radu tijela usmjerenih razvoju tržišta rada,
 • podupire razvoj i prati rad znanstveno istraživačkog sektora te potiče razvoj inovatorstva i inovacija,
 • prati stanje rudarskog sektora i dodjelu koncesija za eksploatacijska polja mineralnih sirovina te daje mišljenja i suglasnosti iz nadležnosti,
 • obavlja poslove vezane za razvoj investicijskog okruženja, poduzima aktivnosti za privlačenje investicijskih ulaganja od značaja za županiju, osigurava uvjete za ulaganja stranih partnera i uspostavlja gospodarske odnose sa stranim partnerima,
 • kandidira i provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti. Osigurava financijske, tehničke i kadrovske preduvjete za njihovu pripremu i realizaciju. Prati realizaciju projekata koje provode trgovačka društva i ustanove u vlasništvu i suvlasništvu Županije, a u okviru djelokruga rada odjela,
 • prati, usmjerava i nadzire rad te ostvaruje uvjete za razvoj trgovačkih društava I ustanova u vlasništvu i suvlasništvu Županije iz nadležnosti upravnog odjela,
 • sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija, izložbi strukovnih organizacija, udruga inovatora i gospodarskih subjekata te promociji gospodarstva I poduzetništva Županije.

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom:

1) upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na:

 • upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar;
 • izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih;
 • izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja;
 • utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima;
 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine,
 • izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara
 • utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje
 • izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebniče djelatnosti,
 • evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih I zbirke isprava;
 • registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika;
 • vođenje registra udruga sindikata i udruge poslodavaca te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji
 • donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge

2) i druge poslove iz područja djelatnosti koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom