Akti župana - ožujak 2022.

 1. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine – Savudrija
 2. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora Medicinske škole Pula
 3. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole dr. Mate Demarina Medulin
 4. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju odgovornih osoba za provedbu Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika u trgovačkim društvima i ustanovama
 5. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o provedbi Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika u trgovačkim društvima i ustanovama
 6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izradi sidrišta u luci Trget
 7. Odluka o sklapanju IV. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za opskrbu električnom energijom
 8. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije – Regione Istriana za 2022. godinu
 9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave uredskog materijala
 10. Odluka o utvrđivanju uobičajenih mjera za sprječavanje štete od divljači na području Istarske županije za lovnu godinu 2022./2023.
 11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge oglašavanja - izrada, tiskanje i distribuiranje tjednog priloga o radu Istarske županije u dnevnim novinama za 2022. godinu
 12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge zbrinjavanja infektivnog otpada za potrebe Istarske županije u 2022. godini
 13. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu arhivskih polica
 14. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za prehrambene proizvode i piće ( za potrebe čajne kuhinje ) u 2022. godini
 15. Odluka o dodjeli sredstava sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora Agenciji za ruralni razvoj Istre - AZRRI d.o.o. Pazin za provedbu primjenjivog istraživanja i razvoj istraživačke infrastrukture u sklopu Mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru u 2022. godini
 16. Zaključak o sudjelovanju u sufinanciranju realizacije aktivnosti Socijalnog programa Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji
 17. Zaključak o prihvaćanju Programa mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Istarske županije u 2022. godini
 18. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije – Regione Istriana za 2022.
 19. Rješenje o razrješenju članice Školskog odbora Osnovne škole Vodnjan - Scuola elementare Dignano
 20. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za radove na uređenju prostora za arhivu - Poreč
 21. Odluka o Akcijskom planu za mlade Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine
 22. Ovlaštenje župana Istarske županije zamjeniku župana Istarske županije 
 23. Odluka o raspodjeli sredstava udrugama koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije za 2022. godinu
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu uređenja okoliša zgrade CIS-a
 25. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge održavanja e-Aplikacija
 26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu prijevoza, seljenja i slaganja arhivske građe, te usluge preseljenja uredskog namještaja
 27. Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Etnografskog muzeja Istre - Museo etnografico dell'Istria
 28. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedenom unutarnjem vrednovanju Službe za unutarnju reviziju Istarske županije 
 29. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade popisa javnog dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja
 30. Odluka o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji u 2022. godini
 31. Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja u zdravstvu Istarske županije za akademsku godinu 2021./2022.
 32. Zaključak o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2022. godini za domove za starije osobe