Akti župana - prosinac 2023.

 1. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac o visini bruto osnovice za obračun plaće radnika
 2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije
 3. Zaključak o prihvaćanju Plana djelovanja civilne zaštite Istarske županije
 4. Odluka o prihvaćanju prijedloga II. Aneksa ugovora za radove na rekonstrukciji i dogradnji Centra za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula – KLIK Pula
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za III. izmjene i dopune glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju Centra za Kompetentno cjeLoživotnog razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula - KLIK Pula za geodetske usluge (grupa 3)
 6. Odluka o dodjeli financijskih sredstava Gradu Buje-Buie za sanaciju crkve Sv. Roka u Burolima, župa Kršete
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za III. izmjene i dopune glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju Centra za Kompetentno cjeLoživotnog razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula - KLIK Pula za geodetske usluge (grupa 1)
 8. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za izradu Programa razvoja, uzgoja i prerade ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja te industrijske konoplje na području Istarske županije
 9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude U postupku jednostavne nabave za predmet: Reprinta publikacije „Teran u Istri povijesno, ampelografsko, enološko i pravno gledište“ 
 10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu održavanja sustava upravljanja ljudskim potencijalima za 2024. godinu za potrebe Istarske županije
 11. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije
 12. Zaključak o podržavanju rada skloništa za životinje na području Grada Pula
 13. Rješenje o imenovanju članice Školskog odbora Medicinske škole Pula
 14. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za najam multifunkcijskih uređaja
 15. Odluka o prihvaćanju prijedloga I. aneksa ugovora o javnoj nabavi uredskog namještaja za potrebe Istarske županije
 16. Odluka o odbijanju prigovora Labinske Tiskare d.o.o., Katuri 17, Labin, protiv Odluke o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programe iz područja kulture u 2023. godini
 17. Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2023. godinu
 18. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za članove Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti mjerila za pružanje socijalnih usluga u Istarskoj županiji
 19. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za pisanje i prijevod blogova za objavu na Internet stranicama www.istraecoxperience.com
 20. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge jezičnih laboratorija talijanskog jezika za predškolarce
 21. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za izmjenu projektne dokumentacije glavnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju Depandanse Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula
 22. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za tisak publikacije Malvazija – Povijest i kultura Istre 
 23. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge posebnog linijskog prijevoza učenika srednjih škola osnivača Istarske županije za školsku godinu 2023./2024. -  grupa 1 
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge posebnog linijskog prijevoza učenika srednjih škola osnivača Istarske županije za školsku godinu 2023./2024. – grupa 2
 25. Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog natječaja „Javni natječaj IKT potpore – Istarska županija 2023“
 26. Zaključak o odobrenju potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje „START – UP ISTRA“
 27. Odluka o poništenju postupka javne nabave za usluge posebnog linijskog prijevoza učenika srednjih škola osnivača Istarske županije za školsku godinu 2023./2024., (grupa 1 Pula-Poreč, grupa 2 Rovinj-Kanfanar, grupa 3 Trviž-Karojba ) – GRUPA 1 - Pula-Poreč
 28. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte male vrijednosti u 2023. godini
 29. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za tisak eko brošure za potrebe Istarske županije
 30. Zaključak o imenovanju osoba za praćenje provedbe Ugovora o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava
 31. Zaključak o odobrenju subvencija temeljem Javnog poziva za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima
 32. Odluka o jednokratnoj dodjeli bespovratnih financijskih sredstava udrugama do iznosa 663,61 EUR za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2023. godinu
 33. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za postavljanje smjerokaza i tematskih tabli za potrebe Istarske županije
 34. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nadogradnju sustava brojača korisnika na Parenzani
 35. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge oglašavanja - izrade, tiskanja i distribuiranja priloga o radu Istarske županije u dnevnim novinama
 36. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za projekte malih vrijednosti u 2023. godini
 37. Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2024. godini za zaštitnu radionicu TEKOP NOVU - ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 38. Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog natječaja „Javni natječaj IKT potpore – Istarska županija 2023.“
 39. Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli financijskih sredstava Gradu Buje-Buie za sanaciju crkve Sv. Roka u Burolima, župa Kršete
 40. Odluka o dodjeli bespovratne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije za 2023. godinu
 41. Odluka o prihvaćanju prijedloga Aneksa broj I. ugovora o jednostavnoj nabavi usluge izrade Plana gospodarenja otpadom Istarske županije
 42. Pravilnik o unutarnjem redu upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo
 43. Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija studentima Istarske županije
 44. Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji
 45. Zaključak o odobrenju potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje „START – UP ISTRA“
 46. Odluka o II. izmjenama i dopunama odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije u 2023. godini
 47. Odluka o prihvaćanju prijedloga I. aneksa ugovora o jednostavnoj nabavi grafičkih usluga za potrebe Istarske županije
 48. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu financijske revizije projekta KLIK Pula – Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula
 49. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za projektnu dokumentacije izmjene podloge s pratećim sadržajima sportske dvorane Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
 50. Odluka o dodjeli stipendija studentima istarske županije za akademsku godinu 2023./2024.
 51. Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima istarske županije za akademsku godinu 2022./2023.
 52. Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja u zdravstvu Istarske županije za akademsku godinu 2023./2024.
 53. Odluka o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programe iz područja kulture u 2023. godine
 54. Odluka o poništenju u ponovljenom postupku javne nabave za Radove izgradnje školske zgrade Talijanske osnovne škole Novigrad
 55. Zaključak o prihvaćanju Plana uvođenja Riznice Istarske županije
 56. Zaključak o odobrenju potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje „START – UP ISTRA“
 57. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na sklapanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5076, dionica Sveti Petar u Šumi – Jukini
 58. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na sklapanje Ugovora broj 3, za ustupanje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije, za razdoblje od 01. siječnja 2024. god. do 31. prosinca 2024. godine
 59. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana javnih natječaja/poziva i drugih programa financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije iz Proračuna Istarske županije za 2024. godinu
 60. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade izmjene i dopune glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade Osnovne škole Petra Studenca u Kanfanaru
 61. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu tiska Plana razvoja kulture Istarske županije 2024. - 2029.
 62. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu oglašavanja povodom 30. godišnjice osnutka Istarske županije za oglašavanje na vanjskim površinama
 63. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Tima za palijativnu skrb Istarske županije
 64. Odluka o radnom vremenu i uredovnom vremenu upravnih tijela Istarske županije
 65. Odluka o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka i životnog partnerstva
 66. Odluka o X. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2023. godini
 67. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o javnoj nabavi informacijskog sustava uredskog poslovanja i sustava osiguranja kvalitete za potrebe Istarske županije
 68. Odluka o poništenju u otvorenom postupku javne nabave ugradnje standardne i specijalizirane oprema za Depandansu Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula
 69. Plan savjetovanja s javnošću za 2024. godinu
 70. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za dobavu i ugradnju standardne i specijalizirane opreme za Depandansu Doma za starije osobe Alfredo Štiglić
 71. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju III. izmjena i dopuna Financijskog plana javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
 72. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave najma osobnih vozila za potrebe Istarske županije
 73. Odluka o poništenju u ponovljenom postupku javne nabave za radove na adaptaciji prostora gospodarske škole Buje
 74. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Istarske županije za 2024. godinu namijenjenih financiranju/sufinanciranju projekata udruga/ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi
 75. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za usluge zaštite na radu, konzalting i ispitivanja za potrebe Istarske županije
 76. Odluka o imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva Istarske županije
 77. Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2024. godinu
 78. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu ažuriranja glavnog projekta za rekonstrukciju i prenamjenu građevine – Pula
 79. Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu