Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2022. godinu

Na temelju čl. 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije  („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17,19/17.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15 i 37/21) te Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana javnih natječaja/ poziva i drugih programa financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu (KLASA: 402-01/21-01/18, URBROJ: 2163/1-02/1-21-02 od 28. prosinca 2021.) Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije  dana  10. siječnja  2022. godine, raspisuje

Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2022. godinu

JAVNI POZIV (docx) - cijeli tekst

Obvezna dokumentacija Javnog poziva:

a)    Tekst Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17, 19/17) Tekst Pravilnika o namjeni, uvjetima i kriterijima za financiranje projekata i programa udruga sredstvima realiziranim od lovozakupnine i sredstvima koja su namijenjena razvoju lovstva iz Proračuna Istarske županije 
b)    Upute za prijavitelje
c)    Obrasci za prijavu projekta/programa  
             I.  opći podaci o prijavitelju
            II.  obrazac opisa  projekta/programa
           III.  obrazac proračuna projekta/programa
                        
d)    Popis priloga uz prijavu
e)    Obrasci za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta/programa
f)     Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
g)    Obrazac izjave o partnerstvu
h)    Obrazac ugovora o financiranju projekta/programa (s Općim uvjetima)
i)     Obrasci za izvještavanje - a) obrazac opisnog izvještaja provedbe
                                                                 projekta/programa
                                                            b) obrazac financijskog izvještaja
                                                                 provedbe projekta/programa
j) Ispunjen i ovjeren obrazac Privole za ovlaštenu osobu za zastupanje udruge i za voditelja projekta / programa