Javni natječaj za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije – Regione Istriana za 2022. godinu

Na temelju Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne Novine“ br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine“ br. 16/17, 19/17.) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava Proračuna Istarske županije za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje u području očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina u Istarskoj županiji provode udruge nacionalnih manjina Klasa: 023-01/21-06/70, Urbroj: 2163/1-01/11-21-02 od 30. prosinca 2021. godine, Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije – Assessorato amministrativo alla Comunità Nazionale Italiana e gli altri gruppi etnici della Regione Istriana, dana 10. siječnja 2022. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije – Regione Istriana za 2022. godinu

JAVNI NATJEČAJ (doc) - cijeli tekst

OBVEZNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

a)   Tekst Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije – Regione Istriana

b)   Upute za prijavitelje

c)   Obrasci za prijavu projekta/programa: - Prioritetno područje 1: Očuvanje i valorizacija kulturne baštine
                                                                                       - Prioritetno područje 2: Obilježavanje značajnih obljetnica nacionalnih manjina
d)   Popis priloga uz prijavu
e)   Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta/programa
f)    Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
g)   Obrazac izjave o partnerstvu
h)   Obrazac ugovora o financiranju projekta/programa
i)    Obrazac za izvještavanje
j)    Privola za korištenje osobnih podataka
l)    Obrazac Proračuna