Javni poziv za prijavu programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu

Na temelju članka 5. st. 6. i članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17., 19/17.), te Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu, KLASA: 402-08/21-01/10, URBROJ: 2163/1-01/11-21-02, od 30. prosinca 2021. godine, Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije dana 10. siječnja 2022. objavljuje

J A V N I   P O Z I V 
za prijavu programa za sufinanciranje 
materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre                    
iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu

JAVNI NATJEČAJ (doc) - cijeli tekst

Dokumentacija:

1. Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije
3. Upute za prijavitelje
4. Obrasci za prijavu:
4a. Obrazac opisa programa (Word)
4b. Obrazac proračuna programa (Excel)
5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
6. Obrazac za procjenu kvalitete prijave
7. Obrazac ugovora o financiranju programa
8. Obrasci za izvještavanje:
8a. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa
8b. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa
9. Popis priloga koji se prilažu prijavi