Akti župana - listopad 2023.

 1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za “Izrada projektne dokumentacije za obnovu spomeničke baštine-Kuća Jurja Dobrile u Velom Ježenju“
 2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za “Televizijske usluge promidžbe obilježavanja 80. godišnjice Rujanskih odluka i 30. godišnjice osnutka Istarske županije“
 3. Odluka o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programe iz područja kulture u 2023. godini
 4. Privremeni plan brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba Istarske županije
 5. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za vrednovanje i ocjenjivanje prijava po Javnom pozivu za sufinanciranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i igranih filmova u 2023. godini 
 6. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Pula o visini bruto osnovice za obračun plaće radnika
 7. Odluka o naknadi za članove Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti mjerila za pružanje socijalnih usluga u Istarskoj županiji
 8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu voditelja projekta rekonstrukcije i adaptacije Depandanse doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula
 9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za „Zamjena stolarije – MAT“
 10. Odluka o poništenju postupka javne nabave za radove na izgradnji školske zgrade Talijanske osnovne škole Novigrad
 11. Odluka o prihvaćanju prijedloga Aneksa ugovora o jednostavnoj nabavi usluge izrade Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za potrebe projekta izgradnje nove upravne zgrade u Puli
 12. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za radove na dogradnji Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula
 13. II. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu
 14. Zaključak o imenovanju osoba za praćenje provedbe Ugovora o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava
 15. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave dara u naravi za zaposlenike Istarske županije 
 16. Odluka o izmjeni odluke o prihvaćanju prijedloga Aneksa ugovora za radove na rekonstrukciji i dogradnji Centra za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula – KLIK Pula
 17. Odluka o visini studentskih stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2023./2024.
 18. Odluka o broju i visini stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2023./2024.
 19. Zaključak s kojim se Istarska županije ne namjerava se koristiti pravom prvokupa nekretnina – k.o. Zrenj
 20. Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području Istarske županije za akademsku godinu 2023./2024.
 21. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za  “Izrada projektne dokumentacije za obnovu spomeničke baštine-Kuća orgulja u Sv. Lovreču
 22. Zaključak s kojim se Istarska županija ne namjerava se koristiti pravom prvokupa nekretnine – k.o. Lovrečica
 23. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na sklapanje Ugovora broj 1, temeljem Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5214, dionica Stella Maris
 24. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na sklapanje Ugovora za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5079, Milotski Brijeg – autobusne stanice
 25. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ Buzet
 26. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za nabavu uredskog materijala i tonera za 2024. godinu za potrebe Istarske županije
 27. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o uređenju luke otvorene za javni promet Verudela – Faza 1
 28. Zaključak o donošenju odluke o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu financijsku imovinu ili sitni inventar u Istarskoj županiji
 29. Odluka o VIII. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2023. godini
 30. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na sklapanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5098, dionica Svetvinčenat – Smoljanci
 31. Zaključak o donošenju Procedure o postupanju s dugotrajnom i kratkotrajnom imovinom u vlasništvu Istarske županije
 32. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za geotehničke istražne radove – faza 2 i projekt sanacije tunela Završje I (Parenzana)
 33. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti mjerila za pružanje socijalnih usluga u Istarskoj županiji
 34. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za “Usluga tiska i dostave materijala za izložbu knjige „Čarobna Istra“
 35. Odluka o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programe iz područja kulture u 2023. godini
 36. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za usluge posebnog linijskog prijevoza učenika srednjih škola osnivača Istarske županije za školsku godinu 2023./2024.
 37. Odluka o osnivanju popisnog povjerenstva za obavljanje redovitih i potpunih popisa sve imovine, obveza i izvanbilančne evidencije za potrebe Istarske županije
 38. Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj god. 2023./24.
 39. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti ukrcaja i iskrcaja te prekrcaj i prijenos tereta i njegovo skladištenje uz korištenje i održavanje postojećih objekata lučke nadgradnje i podgradnje na pomorskom dobru - na dijelu lučkog područja u Slobodnoj zoni luke Pula
 40. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti skladištenja robe široke potrošnje uz korištenje i održavanje postojećih objekata lučke nadgradnje i podgradnje na pomorskom dobru - na dijelu lučkog područja u Slobodnoj zoni luke Pula
 41. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Umag-Novigrad
 42. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge novelacije projektne dokumentacije sustava javnog navodnjavanja na području grada Umaga 
 43. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za uslugu stručnog nadzora i koordinatora na projektu dogradnje Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula
 44. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za održavanje licenci Microsoft System Center Endpoint Protection
 45. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za usluge oglašavanja, izrada, tiskanje i distribuiranje priloga o radu Istarske županije u dnevnim novinama
 46. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za „Usluga procjene tržišne vrijednosti i izrade procjembenog elaborata za nekretnine u vlasništvu Opće bolnice Pula“
 47. Rješenje o dopuštenju izlučivanja iz Državnog lovišta redukcijski odstrjel 4 grla jelena običnog - Vrsar