Akti župana - siječanj 2024.

 1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu uredskog materijala i tonera za potrebe Istarske županije
 2. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2024. godinu za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije 
 3. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2024. godinu za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre
 4. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Financijskog plana javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove“ za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
 5. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Programa rada i razvoja javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove za 2024. godinu
 6. Odluka o prihvaćanju prijedloga I. aneksa ugovora o javnoj nabavi električne energije
 7. Odluka o broju studentskih stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2023./2024.
 8. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora Glazbene škole Ivana Matetića – Ronjgova Pula
 9. Odluka o razrješenju i imenovanju novog predstavnika saveza samostalnih sindikata hrvatske u upravno vijeće ustanove zaštitna radionica TEKOP NOVA Pula 
 10. Odluka o Planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2024. godini
 11. Odluka o ispravci odluke o planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2024. godini
 12. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije za 2024. godinu
 13. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2024. godinu
 14. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela župana za 2024. godinu
 15. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije za 2024. godinu
 16. Zaključak o prihvaćanju Program rada Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za 2024. godinu 
 17. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije u 2024. godini
 18. Pravilnik o unutarnjem redu upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade Istarske županije 
 19. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o sklapanju Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova 
 20. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa putem Javnog poziva za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2024. godinu
 21. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluge čišćenja poslovnih prostorija za potrebe Istarske županije
 22. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Brijuni rivijera d.o.o.
 23. Odluka o opozivu i izboru člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Brijuni rivijera d.o.o.