12. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/14-01/41
URBROJ: 2163/1-01/4-14-1
Pazin, 06. svibnja 2014.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
12. sjednicu Skupštine Istarske županije

u petak, 16. svibnja 2014. godine,
s početkom u 17,00 sati, u Maloj koncertnoj
dvorani Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED 

 1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Skupštine Istarske županije,
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,
 3. Informacija o nacionalnom planu razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica i općih bolnica u Republici Hrvatskoj,
 4.  
  a) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2013. godinu,
  b)Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2013. godinu,
 5. Izvješće o radu Župana Istarske županije za 2013. godinu,
 6.  
  a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2014. godinu,
  b) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2014. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje Istarske županije za 2013. godinu,
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog godišnjeg izvještaja financijskog plana ŽUC-a Istarske županije za 2013. godinu,
 9. Prijedlog Odluke o donošenju Rudarsko geološke studije potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Istarske županije,
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije",
 11. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2014.godinu,
 12. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2014. godinu,
 13. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Savudrijskoj vali,
 14. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže u Funtani,
 15. Prijedlog Odluke o provedbi Programa praćenje kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2014. godini,
 16. Prijedloga Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije,
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad županijskih mrtvozornika,
 18. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vitomir Širola - Pajo Nedešćina,
 19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora broj:035-02/14-02/01 za izvođenje podmorskih građevinskih radova na novom obalnom zidu uz prometnicu Veli Vrh - Riječki gat u Puli,
 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice IKA-e - Istarske kulturne agencije- Agenzia culturale Istriana,
 21. Prijedlog Zaključka o imenovanju Natječajnog povjerenstva za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja suvremene umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria u Puli,
 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Puli,
 23.  
  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za društvene djelatnosti
  b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i proračun.

Napomena: Rudarsko geološku studiju potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Istarske županije preuzmite na http://www.istra-istria.hr/index.php?id=3868
 
Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.