20. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/15-01/18
URBROJ: 2163/1-01/4-15-1
Pazin, 14. travnja 2015.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
20. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 27. travnja 2015. godine,
s početkom u 10,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1.  
  a)Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Skupštine Istarske županije,
  b) Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Skupštine Istarske županije,
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,
 3.  
  a) Prijedlog Odluke o stavljanju mandata vijećnika Skupštine Istarske županije u mirovanje,
  b) Prijedlog Rješenja o verifikaciji mandata vijećnika Skupštine Istarske županije,
  c) Svečana prisega vijećnika Skupštine Istarske županije,
 4. Izvješće o Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću i o Savjetodavnoj konferenciji Skupštine Istarske županije o TE Plomin,
 5. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2014. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. godinu,
 7. Izvješće o radu Župana Istarske županije za 2014. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2014. godinu,
 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara Istarske županije i donošenju Plana zaštite od požara za Istarsku županiju,
 10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog operativnog centra Istarske županije za 2014. godinu i Programa rada Županijskog operativnog centra Istarske županije za 2015. godinu,
 11. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Županu Istarske županije za sklapanje Ugovora između Ministarstva financija RH, Ministarstva zdravlja RH, Istarske županije i Opće bolnice Pula za uredno izmirenje dugoročnih obveza po izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva financija rizični broj: F-011-15
 12. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2015.godinu,
 13. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2015.godinu,
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac,
 15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva,
 16. Prijedlog Odluke o davanju poslovnog prostora u podrumu Istarskih domova zdravlja u Poreču, Mauro Gioseffi br.2, na uporabu Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda-Pula,
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja,
 18.  
  a)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Medicinske škole Pula,
  b)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Zvane Črnje Rovinj - Scuola media superiore "Zvane Črnja" Rovigno,
 19. Prijedlog Odluke o provedbi Programa praćenje kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2015. godini,
 20. Izbor Savjeta mladih Istarske županije (tajno glasanje).

 21. Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.