38. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/17-01/21
URBROJ: 2163/1-01/4-17-1
Pazin, 13. ožujka 2017.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
38. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 27. ožujka 2017. godine,
s početkom u 10,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 37. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2016. godinu
 4. Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu
 5. Izvješće Župana Istarske županije o radu za 2016. godinu
 6. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu
 7. Informacija o stanju gospodarstva u Istarskoj županiji
 8.  
  a) Prve Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2017. godinu
  b)Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2017. godinu
 9. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2017. godinu
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
 11. Prijedlog Odluke o proglašenju počasnog građanina Istarske županije - Gualtiero Mocenni
 12. Prijedlog Odluke o dodjeli Grba Istarske županije Brodogradilištu Uljanik
 13. Prijedlog Odluke o dodjeli Plakete Hrvatskoj donorskoj mreži
 14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Etnografskog muzeja Istre - Museo etnografico dell'Istria,
 15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Etnografskog muzeja Istre Museo etnografico dell'Istria,
 16. Prijedlog Akcijskog plana za provođenje mjera nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2016. do 2020. godine
 17. Izvješće o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za 2016. godinu
 18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2017. godinu
 19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2016. godinu
 20. Prijedlog Odluke o usvajanju Studije prostornih smjernica i polazišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za pogranično područje Istarske županije
 21. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na plažama  u zoni TN Girandella u Rapcu
 22. Izvješće o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2016. godinu
 23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu
 24. Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2016. godinu
 25. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Istarske županije za razdoblje od 2017. do 2019. godine
 26. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Istarske županije za 2016. godinu
 27. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2017. godini
 28. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u 2017. godini
 29. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini
 30. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2017. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 31. Odluka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula o prijenosu prava vlasništva bez naknade u korist Grada Pule
 32. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Istarske županije
 33. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2017. godinu
 34. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće bolnice Pula
 35. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2017. godinu
 36. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2017. godinu
 37. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu iz Pule za uspostavu suvlasničke zajednice nad nekretninama
 38. Prijedlog Odluke o uspostavi suvlasničke zajednice nad nekretninama - građevna čestica Turističko-ugostiteljskog centra kompetencija Pula
 39. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi Mate Blažine Labin za uspostavu prava služnosti nad nekretninama
 40.  
  a) Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula
  c) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac
  d) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Umag-Novigrad
 41. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste
 42. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Etnografskog muzeja Istre - Museo etnografico dell'Istria u Pazinu
 43. Prijedlog Rješenja o drugim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju  mrtvozornika na području Istarske županije
 44.  
  a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Srednje škole Zvane Črnje Rovinj Scuola media superiore "Zvane Črnja" Rovigno
  b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
  c)Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Ekonomske škole Pula
  d) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Industrijsko-obrtničke škole Pula
  e) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Gimnazije Pula
  f) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin
  g)Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula
  h)Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Talijanske srednje škole-Scuola media superiore italiana"Leonardo da Vinci" Buje-Buie
  i) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč
  j)Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Gospodarske škole Buje Istituto professionale Buie
  k) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj- Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno
  l) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Srednje škole Mate Blažine Labin
  m) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Talijanske srednje škole-Scuola media supreriore italiana Rovinj- Rovigno
  n) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Srednje škole Buzet
  o) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Medicinske škole Pula
  p) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula
  q) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Srednje škole "Vladimir Gotan" Buje Scuola media superiore "Vladimir Gortan Buie
  r) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Tehničke škole Pula
  s)Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Srednje škole Mate Balote
  t)Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Talijanske srednje škole- Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pula Pola
  u)Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Strukovne škole Pula
 45.  
  a)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Mate Balote Buje
  b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Divšići
  c) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Vitomir Širola-Pajo" Nedešćina
  d) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivana Batelića-Raša
  e) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Jure Filipovića Barban
  f)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora - Krnica
  g)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Vazmoslav Gržalja" Buzet
  h)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole
  i)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar
  j)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Marčana
  k)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički
  l) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole - Scuola elementare RIVARELA
  m)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole Vodnjan - Scuola elementare Dignano
  n) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Juršići
  o) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan
  p)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Svetvinčenat
  q)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Tar - Vabriga - Scuola elementare Torre - Abrega
  r) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Jože Šurana Višnjan
  s) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić
  t)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske osnovne škole  Scuola elementare italiana "Edmondo De Amicis" Buje Buie
  u) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske osnovne škole, Scuola elementare italiana, Novigrad - Cittanova
 46.  
  a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin
  b)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Zvane ČrnjeRovinj - Scuola media superiore "Zvane Črnja" Rovigno
  c) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana Rovinj - Rovigno
  d)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Buzet
  e) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč
  f) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gospodarske škole Istituto professionale Buje
  g) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj - Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno
  h)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Industrijsko-obrtničke škole Pula
  i) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije Pula
  j)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu iz Pule
  k)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Strukovne škole Pula
  l) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin
  m) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula
  n) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Medicinske škole Pula
  o) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula
  p) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Ekonomske škole Pula
  q) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole "Vladimir Gortan"- Scuola media superiore "Vladimir Gortan"
  r)Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole Pula
  s) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta TALIJANSKE SREDNJE ŠKOLE - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA  "Leonardo da Vinci" Buje - Buie
 47. Prijedlog Odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2017. godini.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.