Akti župana - veljača 2022.

 1. Zaključak o prihvaćanju izmjene i dopune Procedure izdavanja i obračunavanja putnih naloga
 2. Odluka o sklapanju ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge najma vozila u 2022. godini
 3. Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu
 4. Rješenje o imenovanju županijskog vatrogasnog zapovjednika
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Povjerenstva za izgradnju ribarskog dijela luke Zonka u Puli
 6. Zaključak o prihvaćanju Registra rizika Istarske županije za 2022.
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za izradu i izdavanje priloga QUI REGIONE u dnevnim novinama na talijanskom jeziku
 8. Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2021./2022.
 9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu arhivskih mapa
 10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu multimedijske (informatičke) opreme za Medicinsku školu Pula
 11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu aparata i voda za piće
 12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu pranja službenih automobila Istarske županije 
 13. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge tiskanja Službenih novina Istarske županije
 14. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele Nagrade BOOKtiga
 15. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave usluge održavanja e-Aplikacija
 16. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge oglašavanja - izrada, tiskanje i distribuiranje tjednog priloga o radu Istarske županije u dnevnim novinama za 2022. godinu
 17. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave usluge održavanja financijsko-računovodstvenih i poreznih aplikacija
 18. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu popravka i održavanja rashladnih skupina i centralnog grijanja
 19. Odluka o izboru poslovne banke za obavljanje poslova platnog prometa i bankarskih usluga za potrebe Proračuna Istarske županije
 20. Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
 21. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 22. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu prehrane u organiziranoj karanteni
 23. Plan prijma u službu u upravna tijela Istarske županije za 2022. godinu
 24. Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada i razvoja javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europe“ za 2022. godinu
 25. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2022. godini
 26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u  postupku jednostavne nabave za uslugu izrade publikacija (crtani strip i slikovnica) u sklopu EU projekta FIRESPILL
 27. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu smještaja organizirane karantene
 28. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za održavanje postojećih licenci MS Dynamics AX
 29. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata prijavljenih na Natječaj za dodjelu sredstava udrugama koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije u Istarskoj županiji za 2022. godinu
 30. Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Istarske županije za 2021. godinu
 31. Zaključak o davanju suglasnosti na Druge izmjene i dopune Pravilnika o radu javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“
 32. Zaključak o davanju suglasnosti na Treće izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i plaćama javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“
 33. Zaključak o dodjeli namjenskih sredstava za provedbu projekta razvoja i implementacije brenda i oznake IQ – Istarska kvaliteta za 2022. godinu
 34. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao k.č. br. 9/3 zgr. k.o. Savudrija – kuća i dvorište, upisana u zk.ul.br. 272 k.o. Savudrija
 35. Odluka o rashodu dugotrajne i kratkotrajne materijalne imovine na dan 31.12.2021. godine
 36. Odluka o raspisivanju javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju u 2022. godini
 37. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za Edukaciju ugostitelja
 38. Odluka o dodjeli nagrade BOOKtiga za razdoblje od 01. veljače 2021. do 31. siječnja 2022. godine
 39. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge održavanja i popravka osobnih računala i periferne opreme, aktivne i pasivne mrežne opreme i poslužitelja
 40. I. izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2022. godinu
 41. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Kabineta župana Istarske županije za 2022. godinu
 42. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u  postupku jednostavne nabave za usluge pravno – poslovnog portala
 43. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Opće bolnica Pula o davanju nekretnine na k.č. br. 1261/9, Santoriova ulica Pula na korištenje Dječjem domu Ruža Petrović bez naknade
 44. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za turizam Istarske županije za 2022. godinu
 45. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju u 2022. godini
 46. Rješenje o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2022. godinu
 47. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg Plana Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za 2022. godinu
 48. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2022. godinu
 49. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na sklapanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5095, Valalta, biciklističke trake, III. faza
 50. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2022. godinu
 51. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije - Regione Istriana za 2022. godinu
 52. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije za 2022. godinu
 53. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije za 2022. godinu
 54. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije za 2022. godinu
 55. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2022. godinu
 56. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2022. godinu
 57. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2022. godinu
 58. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju za 2022. godinu
 59. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2022. godinu
 60. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora o kratkoročnom revolving kreditnom zaduženju s IKB Umag d.d.
 61. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade geodetskih elaborata za provedbu utvrđenih granica pomorskog dobra za područje Punta Corrente i područje Cuvi (Rovinj)
 62. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade geodetskih podloga za potrebe izrade prijedloga granice pomorskog dobra za područje Limskog zaljeva
 63. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za uslugu emitiranja emisije o kulturi - ARTISTRA
 64. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za certificiranje eko-prijateljskog smještaja
 65. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku školskog odbora Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu
 66. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za usluge stručnjaka za tehničku podršku e-Škole za 2022. godinu