Javni natječaj za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije za 2022. godinu

Na temelju članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine“ br. 16/17 19/17.) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije, KLASA: 342-01/22-01/01, URBROJ: 2163-02/1-22-03 od 5. siječnja 2022. godine, Upravni odjel za održivi razvoj, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem 
pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije

JAVNI NATJEČAJ (docx) - cijeli tekst

Natječajna dokumentacija: 

1.    Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17 i 19/17.)
2.    Tekst natječaja
3.    Upute za prijavitelje
4.    Obrasci za prijavu projekta 
a)    Obrazac opisa projekta
b)    Obrazac proračuna projekta             
5.    Popis priloga uz prijavu
6.    Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta
7.    Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
8.    Obrazac ugovora o sufinanciranju projekta
9.    Obrazac izjave o partnerstvu
10.  Obrazac izjave o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. stavak 1.alineja 5., 6., 8., 9. i 11. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije 
11.  Obrasci za izvještavanje
a)    obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta 
b)    obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta
12.  Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora

Odgovori na pitanja