Dvostruki klik za uređivanje
Tap za uređivanje

16. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria.hr
KLASA/CLASSE: 024-01/23-01/03
URBROJ/N.PROT: 2163-01/3-23-01
Pazin, 12. svibnja 2023.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst) i čl. 110. Poslovnika Skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09, 4/13, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst)

SAZIVAM
16. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ČETVRTAK, 25. svibnja 2023. godine, s početkom u 10,00 sati
u Spomen domu u Pazinu,
Šetalište pazinske gimnazije 1

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED


 1. a)    Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Skupštine Istarske županije 
  b)    Verifikacija zapisnika s 15. svečane sjednice Skupštine Istarske županije
 2.     
  a)    Prijedlog Odluke o stavljanju mandata člana Skupštine Istarske županije u mirovanje (Vili Rosanda)
  b)    Rješenje o verifikaciji mandata vijećnika Skupštine Istarske županije 
  c)    Svečana prisege vijećnika Skupštine Istarske županije
 3. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije 
 4. Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2022. godinu
 5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu
 6. Prijedlog Odluke Izmjenama i dopunama Odluke o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Istarsku županije
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna Istarske županije za 2023. godinu
 8. Prijedlog Odluke o zaduživanju Istarske županije 
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
 10. Izvješće o ugovorima o koncesijama i radu koncesionara za 2022. godinu
 11. Prijedlog Pravilnika o korištenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre
 12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2022. godinu
 13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Istarske županije za 2022. godinu
 14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Istarske županije o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2022. godinu u Istarskoj županiji
 15. Prijedlog Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog navodnjavanja Valtura za 2023. godinu

 16. a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomske škole Pula
  b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o utvrđivanju prijedloga Statuta Strukovne škole Eugena Kumičić Rovinj
 17.     
  a)    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2023./2024. Srednje škole Mate Blažina Labin
  b)    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2023./2024. Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
  c)    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2023./2024. Srednje škole Buzet
  d)    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2023./2024. Talijanske srednje škole – Scuola media superiore italiana  Rovinj – Rovigno
  e)    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2023./2024. Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno
  f)    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2023./2024. Turističko – ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč
  g)    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2023./2024. Medicinske škole Pula
  h)    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2023./2024. Ekonomske škole Pula
  i)    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2023./2024. Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje Scuola media superiore „Vladimir Gortan“ Buie
  j)    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2023./2024. Industrijsko – obrtničke škole Pula
  k)    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2023./2024. Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula
  l)    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2023./2024. Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin
  m)    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2023./2024. Glazbene škole Ivana Matetića – Ronjgova Pula
  n)    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2023./2024. Gospodarske škole Buje Istituto professionale Buie
  o)    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2023./2024. Srednje škole Zvane Črnje Rovinj
  p)    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2023./2024. Strukovne škole Pula
  q)    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2023./2024. Tehničke škole Pula
  r)    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2023./2024. Talijanske srednje škole- Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje- Buie
  s)    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2023./2024. Gimnazije Pule
  t)    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2023./2024. Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula
  u)    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2023./2024. Srednje škole Mate Balota Poreč
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo i turizam 
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanje
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije
 21. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa održavanja Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka za 2023. godinu
 22. Prijedlog Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka za 2023. godinu
 23. Izvješće o radu Župana Istarske županije za 2022. godinu
 24. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za 2022. godinu
 25. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj- Rovigno - Ospedale specialistico per l´ortopedia e la riabilitazione "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno za 2022. godinu
 26. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Pula - Ospedale Generale di Pola za 2022. godinu
 27. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije - Istituto formativo per la medicina d´urgenza della regione Istriana za 2022. godinu
 28. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije - Istituto formativo di sanità pubblica della regione Istriana za 2022. godinu
 29. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Istarskih ljekarni – Farmacie Istriane za 2022. godinu
 30. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Istarskih domova zdravlja - Case della salute dell`Istria za 2022. godinu
 31. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gospodarske škole Istituto professionale Buje
 32. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske srednje škole – Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie
 33. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole dr. Mate Demarina Medulin
 34. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže na dijelu k.č.br. 1076/3, k.o. Rabac
 35. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje na dijelu k.č.br. 1075, k.o. Rabac
 36. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Istarskih domova zdravlja o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Dom Poreč d.o.o. na Grad Poreč bez naknade
 37. Ispravak Odluke o zamjeni nekretnina k.č. br. 10238 k.o. Rovinj u vlasništvu Istarske županije (liječilišni – gradski bazen) i 1499/1829 dijela k.č. br. 9158/29 k.o. Rovinj u vlasništvu Grada Rovinja – Rovigno (Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj) 

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 351-670 ili na email vesna.ivancic@istra-istria.hr ili manuela.grzinic@istra-istria.hr

Predsjednica
Sandra Ćakić Kuhar