Akti župana - svibanj 2022.

 1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu
 2. Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći Općini Sveti Petar u Šumi
 3. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave za radove na rekonstrukciji i dogradnji Centra za Kompetentno cjeloživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula – KLIK Pula
 4. Zaključak o davanju suglasnosti na II. Rebalans Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka i Financijskog plana Lučke uprave Poreč za 2021. godinu
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu arhivskih mapa
 6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za popravak i održavanje službenih vozila
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu izrade Plana razvoja IKT sektora
 8. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Stručnog tijela za utvrđivanje uvjeta za uređenje plaža
 9. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i plana razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Poreč za 2022. godinu
 10. Odluka o trećim izmjenama i dopunama Odluke o smjernicama rada u upravnim tijelima Istarske županije u stanju epidemije bolesti COVID – 19 (IV)
 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Kabineta župana Istarske županije za 2021. godinu
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za 2021. godinu
 13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2021. godinu
 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2021. godinu
 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije za 2021. godinu
 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije za 2021. godinu
 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije za 2021. godinu
 18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2021. godinu
 19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za poljoprivredu šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije za 2021. godinu
 20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2021. godinu
 21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije za 2021. godinu
 22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2021. godinu
 23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za turizam Istarske županije za 2021. godinu
 24. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2021. godinu
 25. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu projektantskog nadzora tijekom rekonstrukcije i dogradnje Centra za Kompetentno cjeloživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula – KLIK Pula
 26. Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o javnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji Centra za Kompetentno cjeloživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula – KLIK Pula
 27. Odluka o poništenju postupka javne nabave brodice za potrebe vatrogastva na moru u okviru projekta FIRESPILL
 28. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa
 29. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave usluge čišćenja morskog okoliša kod iznenadnih onečišćenja mora plovilom čistačem
 30. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet: „Istraživanje i usporedba postojećih podataka i baza podataka te osmišljavanje protokola za praćenje invazivnih vrsta u ribarstvu i akvakulturi“ u sklopu projekta „ARGOS“ iz Programa prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014.-2020
 31. Odluka o dodijeli na korištenje nekretnina za potrebe obavljanja djelatnosti Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula
 32. Odluka o dodijeli na korištenje nekretnine za potrebe obavljanja djelatnosti Doma za starije osobe Novigrad –
 33. Odluka o dodijeli na korištenje nekretnine za potrebe obavljanja djelatnosti Doma za starije osobe Raša
 34. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Istarskih ljekarni o osnivanju ljekarničke jedinice „Ljekarna Fažana – Farmacia Fasana, Titova riva – Riva Tito 9, Fažana-Fasana“
 35. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje IŽ za 2021. godinu
 36. Plan pozivanja i aktiviranja Stožera civilne zaštite Istarske županije
 37. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu
 38. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Istarske županije
 39. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2022. godinu 
 40. Odluka o III. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2022. godini
 41. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju Financijskog izvješća javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove
 42. Odluka o prihvaćanju prijedloga Aneksa ugovora za izvođenje radova na zamjeni vanjske stolarije na zgradi Društvenog centra Pula – III. faza
 43. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu multimedijske (informatičke) opreme za Medicinsku školu Pula
 44. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove
 45. Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2021./2022.
 46. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave brana i popratne opreme za sprječavanje onečišćenja mora u okviru projekta Firespill
 47. Odluka o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2021./2022.
 48. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave zaštitarskih i čuvarskih usluga
 49. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u  postupku jednostavne nabave uredske opreme i namještaja za upravne odjele Istarske županije
 50. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za održavanje i pravo korištenja novih verzija antivirus i antispam programa za poslužitelje elektroničke pošte
 51. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave brodice za potrebe vatrogastva na moru u okviru projekta FIRESPILL 
 52. Pravilnik o drugim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Kabineta župana
 53. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na klapanje Ugovora broj 1, temeljem Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5081, dionica KRŠAN - BOLJEVIĆI, II. faza
 54. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalna Veletržnica Rijeka – Matulji d.d.
 55. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vodnjan-Scuola elementare Dignano
 56. Odluka o davanju suglasnosti Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno na sklapanje ugovora za adaptaciju III. kata B zgrade zbog premještanja uprave i administrativne službe
 57. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTRE – VODOVOD BUTONIGA“ d.o.o.
 58. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o izvođenju radova adaptacije dijela suterena Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula, Krležina 33 – II. faza
 59. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u  postupku jednostavne nabave za nabavku i postavljanje laminata Pula, Splitska 14, V. kat,
 60. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Istarskih domova zdravlja o osnivanju ordinacije obiteljske medicine za područje Općine Medulin izvan mreže javne zdravstvene službe
 61. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave ventilatora i uređaja za klimatizaciju
 62. Zaključak o prihvaćanju komparativnih rezultata ispitivanja u razdoblju od 2018. do 2021. godine
 63. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i plana razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Rabac za 2022. godinu
 64. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge provedbe Građanskog odgoja i obrazovanja u osnovnim školama čiji je osnivač Istarska županija
 65. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Istarske županije
 66. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i plana razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Rovinj za 2022. godinu
 67. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar
 68. Odluku o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i 3G/4G modemi) i pripadnim karticama (SIM-kartice) za uporabu tih usluga
 69. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Istarske županije s objedinjenim izvješćima jedinica lokalne samouprave za 2021. godinu, izrađen od strane Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije u svibnju 2022. godine
 70. Zaključak o davanju ovlaštenja Aleksandri Vinkerlić - ravnateljici Istarske kulturne agencije