Akti župana

Akti župana - lipanj 2022.

Akti župana - lipanj 2022.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za licence Fortinet servisa Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za javne govorne usluge u nepokretnoj mreži, usluge prijenosa podataka i …

Akti župana - svibanj 2022.

Akti župana - svibanj 2022.

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći Općini Sveti Petar u Šumi Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u …

Akti župana - travanj 2022.

Akti župana - travanj 2022.

Pravilnik o trećim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Stručne službe Skupštine Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za potrebe vatrogastva na moru u okviru projekta FIRESPILL – Fostering improved reaction of crossborder …

Akti župana - ožujak 2022.

Akti župana - ožujak 2022.

Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine – Savudrija Odluka o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora Medicinske škole Pula Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole dr. Mate Demarina …

Akti župana - veljača 2022.

Akti župana - veljača 2022.

Zaključak o prihvaćanju izmjene i dopune Procedure izdavanja i obračunavanja putnih naloga Odluka o sklapanju ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge najma vozila u 2022. godini Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu …

Akti župana - siječanj 2022.

Akti župana - siječanj 2022.

Istarsko podmorje je važan prirodni resurs koji trebamo čuvati, dok s druge strane predstavlja izuzetan potencijal za turističku valorizaciju.

Akti župana - prosinac 2021.

Akti župana - prosinac 2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave dara u naravi za zaposlenike Istarske županije Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva PLINARA d.o.o. Plan upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji …

Akti župana - studeni 2021.

Akti župana - studeni 2021.

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Vazmoslav Gržalja“ Buzet na Odluku Školskog odbora o prodaji kuće i dvorišta u vlasništvu škole Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet …

Akti župana - listopad 2021.

Akti župana - listopad 2021.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na zamjeni pontona u luci Bunarina Zaključak o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih …

Akti župana - rujan 2021.

Akti župana - rujan 2021.

Odluka o provođenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. u Istarskoj županiji Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnina k. …

Prikazani rezultati 21-30 od ukupno 254